Jak požádat o službu

Abychom našim budoucím klientům nástup do domova co nejvíce usnadnili, připravili jsme přehledného průvodce, který vás krok za krokem provede náležitostmi, které budete muset provést před a během podání žádosti.

Jak požádat o přijetí do Domova krok za krokem

01
Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Jesenec, p.o. se podává v případě, kdy zájemce o službu potřebuje pomoc jiné osoby a má zájem o nástup v nejbližším možném termínu (dle kapacitních možností zařízení).
02
Žádost i tiskopisy související s ní je možné stáhnout v sekci Dokumenty či níže, vyzvednout osobně v kanceláři sociální pracovnice nebo nechat zaslat poštou sociální pracovnicí. Žádost tvoří dva formuláře - Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Jesenec, příspěvková organizace a Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele žádajícího o poskytnutí pobytové sociální služby - které musí být kompletně vyplněny a doručeny společně. V případě, že žadatel pověří k vyřízení žádosti jinou osobu, je třeba dodat i Plnou moc.  
03
Žádost je možné:
  1. Doručit osobně
  2. Zaslat poštou na adresu Domova: Domov pro seniory Jesenec, p.o., Jesenec 1, 798 53 Jesenec
  3. Poslat oskenovanou emailem na adresu socialni@ddjesenec.cz
04
Po přijetí žádosti probíhá schvalovací proces, kdy komise pro schvalování a posuzování žádostí posoudí míru soběstačnosti žadatele a potřebnost pobytové sociální služby. Komise vyhodnocuje informace získané z písemné žádosti a z průběhu sociálního šetření, které probíhá v místě aktuálního pobytu žadatele. Po posouzení žádosti je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno (ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti). Pokud je žádost zamítnuta, je žadatel informován o důvodech zamítnutí. Pokud je žádost zamítnuta z důvodu naplněné kapacity zařízení, je žádost zařazena, na přání žadatele, do pořadníku dle počtu přidělených bodů.
05
Před nástupem do domova je u žadatele provedeno sociální šetření a žadatel je seznámen s postupem při nástupu do domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby a s vnitřními pravidly domova. Po vzájemné domluvě a s dostatečným časovým předstihem je žadatel vyzván k nástupu (zpravidla do 14 dnů).

V případě uvolnění vhodného místa, na které může být žadatel přijat, vyzve jej sociální pracovnice k nástupu, popř. kontaktuje zplnomocněnou osobu. Výzva k nástupu se uskuteční telefonicky.
Zájemce o pobytovou sociální službu Domova pro seniory Jesenec, p.o., popř. rodinné příslušníky či blízké osoby žadatele rádi uvítáme při osobní návštěvě a prohlídce domova, po předchozí domluvě se sociální pracovnicí. 

Pro blížší informace kontaktujte:

Sociální pracovnice, zástupce ředitelky, vedoucí sociálního úseku
Mgr. Simona Vychodilová
Sociální pracovnice
Lucie Snášelová, DiS.

Mohlo by vás zajímat

top