Ochrana oznamovatelů

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, se sídlem Jesenec 1, 798 53, IČO: 71197702 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen "směrnice o ochraně oznamovatele"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 1. Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:
  1. zadávání veřejných zakázek
  2. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu
  3. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
  4. bezpečnost dopravy
  5. ochrana životního prostředí
  6. radiační ochrana a jaderná bezpečnost
  7. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat
  8. veřejné zdraví
  9. ochrana spotřebitele
  10. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů
  11. ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie
  12. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob
 2. Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření. Právo podat oznámení se vztahuje rovněž na zaměstnance těch subjektů, které jsou s Domovem pro seniory Jesenec, příspěvková organizace ve smluvním nebo tomu obdobném vztahu, avšak pouze za podmínky, že důvodné podezření o protiprávním jednání či jiném porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice tito zaměstnanci nabyli v rámci výkonu pracovní činnosti v souvislosti s daným smluvním vztahem.
 3. Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.
  Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
 4. Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.
 5. Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.
 6. Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.
 7. Oznamovatel má právo být informován o výsledku šetření podaného oznámení, navrhovaných opatřeních, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele dle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má charakteristiky zmíněné v zákonu č. 171/2023 Sb.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí:
 
 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
 • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Obsah oznámení

 1. Obsahem oznámení je zejména:
  1. datum podání oznámení
  2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele
  3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti)
  4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa
  5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení
 2. Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 
 1. ústně (osobně) v budově Domova pro seniory Jesenec, příspěvková organizace na adrese Jesenec 1, 798 53 Jesenec, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu).
 2. písemně na adrese Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, 798 53 Jesenec. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT".
 3. telefonicky na telefonní lince: +420 602 562 331, +420 582 396 922
  provozní doba telefonní linky:
  pondělí: 08:00 - 14:00
  úterý: 08:00 - 14:00
  středa: 08:00 - 14:00
  čtvrtek: 08:00 - 14:00
  pátek: 08:00 - 14:00
  Veškeré telefonní hovory jsou nahrávány a oznamovatel si je této skutečnosti vědom a s tímto souhlasí.
 4. elektronicky na e‑mailové adrese socialni%at%ddjesenec.cz, personalni%at%ddjesenec.cz nebo vyplněním formuláře na odkaze https://www.nntb.cz/c/m3gytrnw nebo upozorneni.nntb.cz​​
  Přístupový kód: Jesenec1

1. příslušná osoba: Mgr. Simona Vychodilová
Pracovní pozice: sociální pracovnice
Telefon: +420 602 562 331
E-mail: socialni@ddjesenec.cz

2. příslušná osoba: Jitka Veselá
Pracovní pozice: personalistka a mzdová účetní
Telefon: +420 582 396 922
E-mail: personalni@ddjesenec.cz

Vstup bez přístupového kódu:
odkazem:
https://www.nntb.cz/c/m3gytrnw
QR kódem:
2023-09-19_14h54_02.png

Vstup s přístupovým kódem přes stránky poskytovatele formuláře:
upozorneni.nntb.cz
https://www.nntb.cz/ vpravo nahoře vybrat OZNÁMENÍ, dále klik na MOJI ORGANIZACI a
vyplnit přístupový kód.
Přístupový kód: Jesenec1

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Domova pro seniory Jesenec, příspěvková organizace je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:
 
 1. Mgr. Simona Vychodilová
  Pracovní pozice: sociální pracovnice
  Telefon: +420 602 562 331
  E-mail: socialni%at%ddjesenec.cz
 2. Jitka Veselá
  Pracovní pozice: personalistka a mzdová účetní
  Telefon: +420 582 396 922
  E-mail: personalni%at%ddjesenec.cz

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních,  a to v rozsahu: 
 
 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje,  z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy, - shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li mu  totožnost známa,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo pověřeným  zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba je povinna uchovávat podle požadavků zákona oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po  dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.  

Do evidence podle tohoto článku a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba. 

Příslušná osoba neposkytuje nikomu, tedy ani povinnému subjektu (organizaci) osobní údaje, které při své činnosti shromáždí a povinný subjekt tyto osobní údaje nezpracovává. Výjimky  může stanovit pouze zákon. 

Jediným správcem údajů je příslušná osoba a oznamovateli tak vůči němu zůstávají zachována práva na přístup k osobním údajům týkající se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a také právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterém je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Externí oznamovací kanál 

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím  externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Související dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 08. 2023 Ochrana oznamovatelů - používání aplikace .pdf 175 kB Stáhnout
01. 10. 2023 Směrnice - Podání oznámení dle směrnice o ochraně oznamovatelů .pdf 190 kB Stáhnout
01. 08. 2023 Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání .pdf 204 kB Stáhnout
top