Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, struktura odpovídá vyhlášce č. 515/2020 Sb., příloha č. 1

1. Název

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace (dále jen „organizace“)
 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Olomoucký kraj (web), Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zřizovací listina včetně dodatků: zde

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35 a 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. Ředitel řídí organizaci, plní povinnosti vedoucího organizace a další úkoly vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

Organizační řád a organizační schéma dostupné: zde


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1, 798 53 Jesenec

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Jesenec 1, 798 53 Jesenec


4.3 Úřední hodiny

Pondělí až pátek 8:00 – 14:00 (přestávka na oběd 12:00 – 12:30)

Mimo tyto hodiny pouze po předchozí telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 582 396 922


4.5 Adresa internetových stránek


4.6 Adresa podatelny

Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace
Jesenec 1, 798 53 Jesenec
Je možné doručit dokumenty v listinné podobě, ale také na technických nosičích dat.


4.7 Adresa elektronické pošty (e-mailová adresa)
personalni@ddjesenec.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: jwgkhya


4.9 Další kontakty a elektronické adresy
zde
 

5. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-192121800257/0100       (provoz)
Číslo účtu: 107-5028390277/0100    (klienti)
Dále přijímáme platby v hotovosti v sídle organizace v uvedených úředních hodinách, či dle předchozí domluvy.
 

6. IČ

71197702
 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH
 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů organizace

Zřizovací listina

Organizační řád

Provozní řád

Pracovní řád

Domácí řád

Návštěvní řád

Ochrana práv osob

Cíle a způsoby poskytování služby

Úhrady v domově

Poskytování informací

Ochrana oznamovatelů

Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout u všech vedoucích pracovníků organizace a sociálních pracovnic v úředních hodinách. Některé z uvedených jsou dostupné na webových stránkách organizace zde.


8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2023:
Náklady celkem:    40 188 000,- Kč
Výnosy celkem:    40 188 000,- Kč
Schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 12. prosince 2022 svým usnesením UZ/12/18/2022.

Skutečnost za rok 2023:
Schválený rozpočet na rok 2024:
Náklady celkem:    39 285 000,- Kč
Výnosy celkem:    39 285 000,- Kč
Schváleno Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 11. prosince 2023 svým usnesením UZ/17/4/2023.
 

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají v místech a způsobem uvedeným v bodě 10. Bližší popis je uveden v dokumentu dostupném na adrese https://www.ddjesenec.cz/o-nas/dokumenty v sekci strategické dokumenty, ve Směrnici o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Součástí tohoto dokumentu je i formulář (Příloha č. 2), který je možno využít k podání žádosti.
Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 109/1999 Sb., v platném znění.
 

10. Příjem podání a podnětů

(včetně žádostí o informace)

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:

  • osobně - podatelna - kancelář personální pracovnice na adresu organizace,
  • osobně - kancelář ředitele, ekonoma či sociální pracovnice na adresu organizace,
  • telefonicky na telefonním čísle 582 396 922, personální pracovnice,
  • prostřednictvím e-mailových kontaktů: 
  • personalni@ddjesenec.cz, reditel@ddjesenec.cz, ekonom@ddjesenec.cz, socialni@ddjesenec.cz,
  • prostřednictvím datové schránky,
  • poštou.


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o volném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech


11. 2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány.
 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům o informace předepsány k úhradě vzniklé náklady dle Přílohy č. 1, která je součástí Směrnice o poskytování informací žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Směrnice je dostupná https://www.ddjesenec.cz/o-nas/dokumenty (v sekci strategické dokumenty).


12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení nebylo vydáno.
 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenční smlouvy

Organizace nemá uzavřenou žádnou licenční smlouvu.


13.2 Výhradní licence

Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy dostupné https://www.ddjesenec.cz/o-nas/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb v sekci dokumenty ke stažení.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
23. 01. 2023 Výroční zpráva 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf 274 kB Stáhnout
06. 02. 2024 Výroční zpráva 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb. .pdf 319 kB Stáhnout
top